Για την ενότητα της Αριστεράς...Για μια πολυκεντρική Αριστερά...Για την ενότητα στη βάση

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011

Συμπαραγωγή και χαμηλή τάση στο νομοσχέδιο για τα απόβληταΚαυτά θέματα ενεργειακού ενδιαφέροντος, πέραν εκείνων που αφορούν τα απόβλητα, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο το οποίο παρουσίασε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός ΠΕΚΑ κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου.


Σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο ορίζει τον ειδικό συντελεστή για τον καθορισμό της εγγυημένης τιμής παραγωγής ενέργειας από μονάδες συμπαραγωγής (ΣΗΘΥΑ), ενώ ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, θέματα όπως η τιμολόγηση της ενέργειας χαμηλής τάσης, η μεταφορά προσωπικού στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, η διευκόλυνση εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής ενέργειας με ισχύ μέχρι 1 ΜW που εγκαθίστανται σε ακίνητα κατά μήκος του σιδηροδρομικού διαδρόμου, που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ, κ.α.

Το νομοσχέδιο επίσης συμπληρώνει τις διατάξεις του ν. 2742/1999 προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμβατότητα υδροηλεκτρικών έργων που προβλεπόταν από την μελέτη –πιλότο που είχε εκπονήσει το ΥΒΕΤ – ΥΠΑΝ για το εκάστοτε υδατικό διαμέρισμα με τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ), ανεξαρτήτως του να υπάρχει σχετικά ρητή αναφορά αυτών στα ΠΠΧΣΑΑ.

Όσον αφορά το κύριο αντικείμενο του νομοσχεδίου, σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείο, η υιοθέτηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τη διαχείριση των αποβλήτων τροποποιεί ριζικά την τρέχουσα νομοθεσία για τα απόβλητα και αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων.

Η οδηγία ενοποιεί και εκσυγχρονίζει την υφιστάμενη νομοθεσία για τα απόβλητα, αποσαφηνίζοντας παράλληλα κάποιες σημαντικές έννοιες και διατάξεις, όπως π.χ.:

1. Προσδιορίζει σαφέστερα τον «ορισμό του αποβλήτου».
2. Δίνει μεγαλύτερη έμφαση και επεκτείνει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
3. Εφαρμόζει μια «αναθεωρημένη» ιεράρχηση ως προς τις προτεραιότητες στη διαχείριση των αποβλήτων.
4. Θέτει αυστηρότερες απαιτήσεις στα κράτη-μέλη ώστε να επιτευχθούν «προκαθορισμένοι στόχοι μείωσης» των παραγόμενων αποβλήτων.
5. Υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να καταρτίσουν, να εφαρμόσουν και να υλοποιήσουν «περιεκτικά σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων».

Επιπλέον εισάγονται μία σειρά από εθνικές ρυθμίσεις ως ειδικά μέτρα εφαρμογής που λαμβάνει η χώρα μας, προκειμένου να υποστηρίξει τη θέσπιση της ολοκληρωμένης πολιτικής για την παραγωγή και διαχείριση των αποβλήτων όπως για παράδειγμα η καθιέρωση ηλεκτρονικού συστήματος συστηματικής συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων για κάθε εγκατάσταση, στο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και τα πλήρη στοιχεία για τα απόβλητα της, έτσι ώστε μετά την έναρξη λειτουργίας της να τηρούνται πλήρη στοιχεία για όλα τα παραγόμενα ή διαχειριζόμενα απόβλητα (αρ. 42 του ν/σ).

Παράλληλα, καθιερώνεται από το 2014 το ειδικό τέλος ταφής για ορισμένες κατηγορίες αποβλήτων όταν οδηγούνται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής χωρίς προηγούμενη επεξεργασία ενώ θεσπίζεται η παρακράτηση των ποσών, που επιβάλλονται ως χρηματικά πρόστιμα στη χώρα μας για παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κατά τη διαδικασία κατανομής των κεντρικών αυτοτελών πόρων στους ΟΤΑ και στα νομικά τους πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποιούν χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, ή στα οποία υπάρχουν ανενεργοί αλλά μη αποκατεστημένοι τέτοιοι χώροι, ή/και τα οποία επανειλημμένως και σκοπίμως ή όχι εμποδίζουν ή ματαιώνουν τα αναγκαία έργα υποδομής σε δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Πηγή:energypress

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου