Για την ενότητα της Αριστεράς...Για μια πολυκεντρική Αριστερά...Για την ενότητα στη βάση

Κυριακή 30 Αυγούστου 2015

Παραιτήσεων συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσσαλονίκης
Την παραίτηση τους από μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Α’ Θεσσαλονίκης υπέβαλαν την Πέμπτη συνολικά 24 στελέχη του κόμματος στην Θεσσαλονίκη, από τα 45 συνολικά μέλη του οργάνου.

Το πρωί της Πέμ­πτης τα 15 μέλη της Νο­μαρ­χια­κής που προ­έρ­χο­νται από την Αρι­στε­ρή Πλατ­φόρ­μα δη­μο­σί­ευ­σαν την πα­ραί­τη­ση τους (δείτε εδώ).
Την πα­ραί­τη­ση τους ανα­κοί­νω­σαν κατά την συ­νε­δρί­α­ση της Ν.Ε το βράδυ της Πέμ­πτης άλλα 9 μέλη του ορ­γά­νου.
Οι 7 εξ αυτών, προ­ερ­χό­με­νοι από την κί­νη­ση των 53, με κεί­με­νο τους δη­λώ­νουν ότι «Όσες και όσοι υπο­γρά­φου­με αυτό το κεί­με­νο, δώ­σα­με μαζί εδώ και χρό­νια πολ­λές μάχες μέσα από τις γραμ­μές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Με την ψή­φι­ση όμως του Τρί­του Μνη­μο­νί­ου ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ βρέ­θη­κε αντι­κει­με­νι­κά στον αντί­πο­δα των προ­ε­κλο­γι­κών του δε­σμεύ­σε­ων».
«Πι­στεύ­α­με πως μια συλ­λο­γι­κή δη­μο­κρα­τι­κή δια­δι­κα­σία που θα έβαζε σε προ­τε­ραιό­τη­τα ένα ρι­ζο­σπα­στι­κό σχέ­διο απε­γκλω­βι­σμού θα κρα­τού­σε ενω­μέ­νο στην με­γά­λη πλειο­ψη­φία του το κόμμα» το­νί­ζουν στο κεί­με­νο πα­ραί­τη­σης τους τα 7 στε­λέ­χη.
«Η από­φα­ση για εκλο­γές χωρίς καμία ου­σια­στι­κή εσω­κομ­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία αγνό­η­σε την τε­λευ­ταία από­φα­ση της κε­ντρι­κής επι­τρο­πής για έκτα­κτο συ­νέ­δριο, συ­νε­χί­ζο­ντας την υπο­τί­μη­ση του κόμ­μα­τος και στε­ρώ­ντας τη δυ­να­τό­τη­τα για στοι­χειώ­δη συ­ζή­τη­ση στα όρ­γα­να και τις ορ­γα­νώ­σεις. Υπό τις συν­θή­κες αυτές πα­ραι­τού­μα­στε από την νο­μαρ­χια­κή  επι­τρο­πή» κα­τα­λή­γουν.
Το πα­ρα­πά­νω κεί­με­νο πα­ραί­τη­σης υπο­γρά­φουν ο πρώην Συ­ντο­νι­στής της Ν.Ε Α’ Θεσ­σα­λο­νί­κης, Νίκος Σα­μα­νί­δης, τα πρώην μέλη της γραμ­μα­τεί­ας της Νο­μαρ­χια­κής, Αλέκα Κρα­σο­πού­λου και Βα­σί­λης Στό­λης καθώς και τα πρώην μέλη της Νο­μαρ­χια­κής, Σοφία Θε­ο­δου­λί­δου, Διο­νύ­σης Φτερ­γιώ­της, Γιάν­νης Γρη­γο­ριά­δης και Δη­μή­τρης Τσιγ­γά­νης.
Την πα­ραί­τη­ση τους από μέλη της Νο­μαρ­χια­κής υπέ­βα­λαν επί­σης η Ταρ­σί­τσα Καλ­λι­μπά­κα και ο Λευ­τέ­ρης Αρ­βα­νί­της.
Τέλος, υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι από το όρ­γα­νο έχουν πα­ραι­τη­θεί από τις αρχές του κα­λο­και­ριού 4 μέλη, προ­ερ­χό­με­να από την ΚΟΕ.

http://rproject.gr/article/paraitiseon-syneheia-ston-syriza-thessalonikis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου