Για την ενότητα της Αριστεράς...Για μια πολυκεντρική Αριστερά...Για την ενότητα στη βάση

Κυριακή 30 Αυγούστου 2015

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ 83 ΜΕΛΩΝ ΣΥΡΙΖΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Μετά τις εκλογές του Γενάρη και το σχηματισμό κυβέρνησης με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ μια ολιγομελής ηγετική ομάδα υποκατέστησε το κόμμα, έθεσε στο περιθώριο τα όργανα και τις οργανώσεις μελών του ΣΥΡΙΖΑ, κατέλυσε την εσωκομματική δημοκρατία και οδήγησε με δικές της επιλογές και δικές της αποφάσεις στην μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα όρ­γα­να του κόμ­μα­τος και τα μέλη αγνο­ή­θη­καν προ­κλη­τι­κά στην επι­λο­γή Προ­έ­δρου της Δη­μο­κρα­τί­ας, στη συμ­φω­νία της 20ης Φε­βρουα­ρί­ου, στην επι­λο­γή του Δη­μο­ψη­φί­σμα­τος, στην ακύ­ρω­ση του συ­ντρι­πτι­κού ΟΧΙ, στην υπο­τα­γή στους εκ­βια­σμούς και στη συμ­φω­νία της 13ης Ιου­λί­ου, στην ψή­φι­ση του 3ου μνη­μο­νί­ου, στην επι­λο­γή πα­ραί­τη­σης της κυ­βέρ­νη­σης και την προ­σφυ­γή σε εκλο­γές. Κα­νέ­νας διά­λο­γος , καμιά συλ­λο­γι­κή από­φα­ση! Ακόμα και η μο­να­δι­κή συλ­λο­γι­κή από­φα­ση της Κ.Ε για σύ­γκλη­ση έκτα­κτου συ­νε­δρί­ου το Σε­πτέμ­βριο, ανα­τρά­πη­κε με την προ­κή­ρυ­ξη εκλο­γών και μά­λι­στα με λίστα υπο­ψη­φί­ων επι­λεγ­μέ­νων όχι από τις το­πι­κές ορ­γα­νώ­σεις αλλά από την κομ­μα­τι­κή ολι­γαρ­χία.  Με­τέ­τρε­ψαν τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ από κόμμα της ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς, από κόμμα που θα έφερ­νε κοι­νω­νι­κή δι­καιο­σύ­νη και θα έδινε όραμα στην κοι­νω­νία σε ένα αρ­χη­γο­κε­ντρι­κό, χωρίς δη­μο­κρα­τι­κές λει­τουρ­γί­ες κόμμα που υπη­ρε­τεί τη λι­τό­τη­τα, τα μνη­μό­νια των  σκλη­ρών αντι­λαϊ­κών μέ­τρων, τον  νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμό.
Το επι­χεί­ρη­μα ότι η κυ­βέρ­νη­ση θα εφαρ­μό­σει αντι­σταθ­μι­στι­κά μέτρα είναι ανυ­πό­στα­το, αφού κα­νέ­να νο­μο­σχέ­διο δεν θα περ­νά­ει από τη Βουλή χωρίς την έγκρι­ση των δα­νει­στών, και οι ήδη εγκα­τε­στη­μέ­νοι στα υπουρ­γεία εκ­πρό­σω­ποι των «θε­σμών» θα ελέγ­χουν όλα τα υπουρ­γεία. Η λαϊκή κυ­ριαρ­χία εκ­χω­ρεί­ται πλή­ρως, ενώ η κυ­βέρ­νη­ση και το κοι­νο­βού­λιο χά­νουν το ρόλο τους και με­τα­τρέ­πο­νται σε απλούς επι­κυ­ρω­τές των Ευ­ρω­παί­ων αφε­ντι­κών τους.
Η δυ­να­μι­κή που δια­μορ­φώ­θη­κε με το δη­μο­ψή­φι­σμα, η συμ­με­το­χή της νε­ο­λαί­ας σε αυτό, καθώς και τα πα­νευ­ρω­παϊ­κά κι­νή­μα­τα αλ­λη­λεγ­γύ­ης και στή­ρι­ξης του ΟΧΙ έχουν αφή­σει μια τε­ρά­στια πα­ρα­κα­τα­θή­κη για το λαό μας. Το ΟΧΙ της 5ης Ιου­λί­ου, το ΟΧΙ με τα ξε­κά­θα­ρα τα­ξι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά, το εί­πα­με , το εν­νο­ού­σα­με και οφεί­λου­με να το κρα­τή­σου­με ψηλά .
Τα προ­α­παι­τού­με­να των «θε­σμών» και το Μνη­μό­νιο που έφερε η κυ­βέρ­νη­ση με κορμό το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ είναι αντι­δια­με­τρι­κά αντί­θε­τα προς:
  1. Το δη­μο­ψή­φι­σμα της 5ης Ιου­λί­ου, όπου ο λαός με τόλμη και ψυ­χραι­μία δή­λω­σε ένα βρο­ντε­ρό ΟΧΙ στα Μνη­μό­νια-ΟΧΙ στην υπο­τα­γή.
  2. Τις προ­γραμ­μα­τι­κές δη­λώ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού μετά την εκλο­γι­κή νίκη του κόμ­μα­τός μας στις εκλο­γές της 25ης Γε­νά­ρη.
  3. Το πρό­γραμ­μα της Θεσ­σα­λο­νί­κης, το οποίο προ­ε­κλο­γι­κά είχε γίνει ση­μαία μας.
  4. Τις συ­νε­δρια­κές μας θέ­σεις.
  5. Το κα­τα­στα­τι­κό του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.
  6. τις πο­λι­τι­κές μας θέ­σεις
  7. τις ιδε­ο­λο­γι­κές μας κα­τα­βο­λές
Όλοι εμείς που συ­νυ­πο­γρά­φου­με αυτό το κεί­με­νο και έχου­με αγω­νι­στεί για μια κοι­νω­νία δι­καιο­σύ­νης, ισό­τη­τας, με σο­σια­λι­στι­κό ορί­ζο­ντα δη­λώ­νου­με ότι μέ­νου­με πι­στοί στις αξίες και τις αρχές μας και αρ­νού­μα­στε να συμ­με­τέ­χου­με στον νε­ο­μνη­μο­νια­κό ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.
Με την πα­ρού­σα δή­λω­ση ΠΑ­ΡΑΙ­ΤΟΥ­ΜΑ­ΣΤΕ από μέλη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.
Θα συ­νε­χί­σου­με να εί­μα­στε πα­ρό­ντες σε όλους τους αγώ­νες της κοι­νω­νί­ας μας για την προ­ά­σπι­ση των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων και στις διερ­γα­σί­ες και πρω­το­βου­λί­ες του λάου μας για την οι­κο­δό­μη­ση των ανα­γκαί­ων όρων διε­ξό­δου για τη χώρα και την κοι­νω­νία.
Κα­λού­με τους συ­μπο­λί­τες μας να αντι­στα­θούν στη βαρ­βα­ρό­τη­τα της σκλη­ρής λι­τό­τη­τας και να συ­σπει­ρω­θούν σε ένα ευρύ, δη­μο­κρα­τι­κό,  λαϊκό, πα­τριω­τι­κό, ρι­ζο­σπα­στι­κό και αντι­μνη­μο­νια­κό μέ­τω­πο.
Λαμία, 29-8-2015
Αλα­μά­νη Δή­μη­τρα, μέλος Ορ­γά­νω­σης Μελών Λα­μί­ας
Αρ­γύ­ρης Άγης, μέλος Ο.Μ. Δήμου Μα­κρα­κώ­μης
Βαγ­γε­λός Στέ­φα­νος, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Βούλ­γα­ρης Κώ­στας, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Γε­ωρ­γού­δη Ου­ρα­νία, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Γκα­νάς Δη­μή­τρης, μέλος Ο.Μ. Ανα­το­λι­κής Λο­κρί­δας
Γκο­ρί­τσας Δη­μή­τρης, μέλος Ο.Μ. Δήμου Λο­κρών
Γού­να­ρη Ελένη, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Γώγος Σάκης, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Δά­μπα­σης Μάκης, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Δε­δού­σης Γιώρ­γος, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Δη­μά­κης Πέ­τρος, μέλος Ο.Μ. Δήμου Λο­κρών
Ευ­θυ­μί­ου Κώ­στας, μέλος Ο.Μ. Δήμου Μα­κρα­κώ­μης
Ζού­λης Γιάν­νης, μέλος Ο.Μ. Ανα­το­λι­κής Λο­κρί­δας
Ζού­μπος Κώ­στας, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Ζού­μπος Νίκος, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Θε­ο­δο­σί­ου Κώ­στας, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Κα­λα­θάς Ηλίας, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Κα­λο­φω­τιάς Δη­μή­τρης, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Κα­ρα­γιάν­νη Ευ­θυ­μία, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Κα­ρα­μέ­ρης Κώ­στας, μέλος Ο.Μ. Ανα­το­λι­κής Λο­κρί­δας
Καρ­φής Γιώρ­γος, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Κικής Δη­μή­τρης, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Κο­κο­βέ­τσου Άννα, μέλος Ο.Μ. Δήμου Λο­κρών
Κο­λιο­φού­της Σταύ­ρος, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Κο­τσώ­νης Δη­μή­τρης, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Κού­βε­λα-Στα­μα­το­πού­λου Εμα­νου­έ­λα, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Κου­μπα­ρά­κης Γιάν­νης, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Κουρ­δής Δη­μή­τρης, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Κραβ­βα­ρί­της Πα­να­γιώ­της, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Κυ­ρια­κά­κης Βα­σί­λης, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Κυ­ρια­κά­κης Κώ­στας, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Κυ­ρια­κά­κης Κω­στής, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Κυ­ρια­κά­κη Γα­λή­νη, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Κυρ­κό­που­λος Θα­νά­σης, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Κώ­τσια-Γιαν­νού­λη Δή­μη­τρα, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Λι­βέ­ρας Στα­μά­της, μέλος Ο.Μ. Ανα­το­λι­κής Λο­κρί­δας
Λί­γκος Αν­δρέ­ας, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Μα­νί­κας Γιώρ­γος, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Μό­σχος Μάρ­κος, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Μούρ­τζου Αφρο­δί­τη, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Μούρ­τζου Γε­ωρ­γία, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Μπού­τσης Χρή­στος, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Μπού­τσιος Θο­δω­ρής, μέλος Ο.Μ. Ανα­το­λι­κής Λο­κρί­δας
Μπώ­κος Χρή­στος, μέλος Ο.Μ. Ανα­το­λι­κής Λο­κρί­δας
Μω­ρί­κης Νίκος του Βα­σι­λεί­ου, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Ντού­σι­κου Σμαρώ, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Ξη­ρο­γιάν­νης Γιώρ­γος, μέλος Ο.Μ. Ανα­το­λι­κής Λο­κρί­δας
Ξη­ρο­γιάν­νης Νίκος, μέλος Ο.Μ. Ανα­το­λι­κής Λο­κρί­δας
Πα­να­γιω­το­πού­λου Ντίνα, μέλος Ο.Μ. ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Λα­μί­ας
Πα­πα­γε­ωρ­γά­κη Ελευ­θε­ρία, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Πα­πά­ζο­γλου Μάκης, μέλος Ο.Μ. Δήμου Λο­κρών
Πα­πα­στα­μά­της Κώ­στας, μέλος Ο.Μ. Ανα­το­λι­κής Λο­κρί­δας
Παυ­λιώ­της Δη­μή­τρης, μέλος Ο.Μ. Ανα­το­λι­κής Λο­κρί­δας
Πέρ­ρος Κων­στα­ντί­νος, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Ρά­πτης Πα­να­γιώ­της, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Ράπτη Ελένη, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Ράπτη Πα­νω­ραία, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Ρου­σο­μά­νη Όλγα, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Στα­μα­τό­που­λος Στα­μά­της, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Τσα­ντή­λα Ευ­γε­νία, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Τσα­ντή­λα Ιω­άν­να, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Τσα­ντή­λας Δη­μή­τρης, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Τσιά­πας Αντώ­νης, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Τσέ­λι­γκας Γιώρ­γος, μέλος Ο.Μ. Δήμου Λο­κρών
Τσι­ρώ­νης Αυ­γέ­ρης, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Τσού­μας Κώ­στας, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Φω­τό­που­λος Χρή­στος, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Χαλ­τού­πη Δέ­σποι­να, μέλος Ο.Μ. Λα­μί­ας
Ση­μειώ­νε­ται ότι με την πα­ρού­σα δή­λω­ση απο­χω­ρούν ακόμα 14 μέλη, τα οποία δεν επι­θυ­μούν να δη­μο­σιο­ποι­η­θούν τα ονό­μα­τά τους και των οποί­ων τα ονό­μα­τα είναι στη διά­θε­ση των ορ­γά­νων, καθώς και ότι ήδη με την από 26-8-2015 δη­μό­σια δή­λω­σή τους έχουν πα­ραι­τη­θεί 13 μέλη που συμ­με­τεί­χαν στα όρ­γα­να του κόμ­μα­τος.
http://rproject.gr/article/dilosi-paraitisis-83-melon-syriza-fthiotidas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου