Για την ενότητα της Αριστεράς...Για μια πολυκεντρική Αριστερά...Για την ενότητα στη βάση

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

(Η κοινωνική αριστερά διαλέγει στρατόπεδο)! ΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΚΑΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΝΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

------------------------------------------------000000000000ypoik(Τετ. 22/7/15 -21:10)
ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΜΕ 22 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ !
«Εμείς οι αγωνιζόμενες καθαρίστριες του Υπ. Οικονομικών που υπογράφουμε, αισθανόμαστε την ανάγκη να δηλώσουμε δημόσια την αντίθεσή μας με την πολιτική των μνημονίων που ακολουθεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Αγω­νι­στή­κα­με 22 μήνες χωρίς να μας λυ­γί­σει ούτε η ζέστη ούτε το κρύο μα ούτε και η αστυ­νο­μι­κή βία της συ­γκυ­βέρ­νη­σης Σα­μα­ρά Βε­νι­ζέ­λου.

Ση­κώ­σα­με το γάντι στην κυ­βέρ­νη­ση του Σα­μα­ρά και του Βε­νι­ζέ­λου πα­λεύ­ο­ντας για το δι­καί­ω­μά μας στη δου­λειά και την ζωή.
Για το δι­καί­ω­μα όλων μας στην ελ­πί­δα.
Σή­με­ρα με απο­γο­ή­τευ­ση και οργή ζούμε την απο­δό­μη­ση της ελ­πί­δας με το νέο ακόμη βα­ρύ­τε­ρο μνη­μό­νιο που επι­βάλ­λε­ται ει­δι­κά μετά από το δη­μο­ψή­φι­σμα που ανέ­δει­ξε με με­γά­λη πλειο­ψη­φία το ΟΧΙ του λαού.
Κα­λού­με όλο το λαό και τους ερ­γα­ζό­με­νους στην Αθήνα στο Σύ­νταγ­μα, την Θεσ­σα­λο­νί­κη, την Πάτρα και όπου γί­νο­νται δια­μαρ­τυ­ρί­ες ενά­ντια στο νέο μνη­μό­νιο την Τε­τάρ­τη 22 Ιου­λί­ου, στις 7.30.
Κα­λού­με τους βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, που εκλέ­ξα­με για να απαλ­λα­γού­με από τα μνη­μό­νια και τις απο­λύ­σεις, να κα­τα­ψη­φί­σουν το μνη­μό­νιο που φέρ­νει η κυ­βέρ­νη­ση και η τρόι­κα στην βουλή αν θέ­λουν να κοι­τά­νε στα μάτια το λαό».
Υπο­γρα­φές
Ευαγ­γε­λία Αλε­ξά­κη
Μα­ντα­λέ­να Τριά­ντη
Χρι­στί­να Γραμ­μέ­νου
Σπυ­ρι­δού­λα Χει­μα­ριού
Εριέτ­τα Αγιο­βλα­σί­τη
Κα­τε­ρί­να Κουρ­σά­ρη
Χρυ­σού­λα Κασμά
Ευ­θυ­μία Του­σού­λη
Άννα Ζού­μπου
Λίτσα Νέζη
Άννα Χρυ­σι­κο­πού­λου
Φρόσω Αρ­βα­νι­τά­κη
Κούλα Απο­στο­λα­κού­δη
Χρυσή Απο­στο­λα­κού­δη
Μα­γδα­λη­νή Σο­κό­τη
Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015
http://www.iskra.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=21454:kalesma-kauaristries-ypoik&catid=91:er-kinitopoiiseis&Itemid=274

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου